Biotechnology development and utilization of genetic resources: National Symposium Abstract

21 Jun 2018
image

Танилцуулга

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Ногоон хөгжлийн бодлого, Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого, Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх талаар тус тус заасан байна. Иймд биологийн олон янз байдал болон генетик нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, тэдгээртэй холбоотой харилцааг олон улсын конвенци, протоколд нийцүүлэн генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг боловсруулсан. 

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global