Learn more
Training manual on responsible mining"ГУЛЗАТ" Орон Нутгийн Хамгаалалттай Газар

Увс аймгийн Бөхмөрөн, Сагил сумын нутаг улсын хил орчмын 126,772 га газрыг ховор болон агнуурын амьтдын нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн агнуурын менежментийг хөгжүүлэх…  Mongolia's Network of Managed Resource Protected Areas

Project "Mongolia's Network of Managed Resouce Protected Areas" (MRPA) aims to ensure integrity of Mongolia’s diverse ecosystems to secure viability of nation’s globally significant biodiversity. Its…  


“ХАВТГАР” Орон Нутгийн Хамгаалалттай Газар

Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах, зэрлэг ан амьтны өсөж үржих таатай орчныг бүрдүүлснээр ан агнуурын менежмент, аялал жуулчлал хөгжүүлэх замаар сумын нийгэм, эдийн засаг, нутгийн иргэдийн…  


“ТҮМЭНХААН-ШАЛЗ” Орон Нутгийн Хамгаалалттай Газар

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, НҮБХХ-ийн ”Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” төслийн хүрээнд орон нутгийн захиргаа, иргэдийн санаачилгаар Тосонхулстай, Онон…  


Climate and disaster resilience

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global