МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БОЛОН ИРЭЭДҮЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРЭЛТ, НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА

Oct 25, 2021

Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн болон ирээдүйн ажлын байрны эрэлт, нийлүүлэлтийг үндэсний болон зорилтот бүлгийн түвшинд тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго оршиж байсан. Зорилтот бүлгийн түвшинд залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд болон алслагдсан бүс нутгийн иргэдийг хамруулан авч үзсэн. Энэхүү судалгаагаар манай улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг цогц байдлаар авч үзэж, эрэлт болон нийлүүлэлт хоорондын нийцгүй байдлыг тодорхойлсон нь өмнө хийсэн судалгааны ажлуудаас онцлог, ялгаатай болсон.

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global