Малайз_төлөвлөлт ТХЗ-ын туршлага

Jan 13, 2020

Нөхцөл байдал: НҮБ-аас Мянганы хөгжлийн зорилтуудын дараагийн шатны зорилгуудыг дэвшүүлэв

2015 оны 9 дүгээр сарын 25-нд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн үзэд баримтлалыг албан ёсоор баталж, илүү сайн сайхан дэлхий ертөнцийн төлөөх Тогтвортой хөгжлийн шинэ зорилгуудыг (ТХЗ) баталсан билээ.

2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал нь МХЗ-ыг хэрэгжүүлэх явцад учирч байсан сул талыг арилгаж, дутууг нөхөхийн зэрэгцээ хүмүүс, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчныхоо сайн сайхан нөхцөлийг улам бүр дээшлүүлэхийн тулд дэлхий нийтийн өмнө тавигдаж буй гол зорилгыг тодорхойлсон. 

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global