Download this Document

“ТҮМЭНХААН-ШАЛЗ” Орон Нутгийн Хамгаалалттай Газар

Aug 7, 2018

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, НҮБХХ-ийн ”Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” төслийн хүрээнд орон нутгийн захиргаа, иргэдийн санаачилгаар Тосонхулстай, Онон Балжийн Улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хооронд орших 374,499 га талбай бүхий газар нутгийг Дагуурын ойт хээр, цагаан зээр, монгол тарвага, нүүдлийн шувуудад чухал газруудыг хамгаалах зорилгоор 2013 онд “Дун хаан-Шалз”, “Тосон хулстай”, “Түмэнхаан-Могойн шил” зэрэг  3-н сум тус тусын ИТХ-ын шийдвэрээр орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан бөгөөд дараахь байдлаар баталгаажсан.

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global