Download this Document
Гарын авлага

Бэлчээрийн газрыг гэрээгээр ашиглах боломж

Sep 12, 2018

Бэлчээр нь малын тэжээлийн асар их нөөц, зохистой ашиглалт, хамгаалалт шаарддаг, нөхөн сэргэдэг, туйлдаж доройтдог, байгаль эх хүний үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай үнэт баялаг юм. Бэлчээр нь зөвхөн ургамалын бүрхэвч биш, харин ургамал, ус, хужир, уур амьсгал, газрын хотгор, гүдгэр зэрэг малын өсөлт, малын ашиг шимд нөлөөлөгч байгалийн хүчин зүйлсийн нийлбэр бөгөөд үүнийг цогцоор нь илэрхийлдэг "нутаг" хэмээх ойлголттой дүйнэ.

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global